Autor: Michał Strojek

Adwokat Michał Strojek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W trakcie studiów oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej był zaangażowany w działanie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez pracę w Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego, co pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, także w praktyce nabywając doświadczenia pracy indywidualnej, jak i zespołowej, nad dużymi projektami.

W dzisiejszym wpisie zajmę się środkami cywilnym ochrony przez atakiem hejtera w Internecie. Dochodzenie swoich praw na drodze cywilnej jest o tyle trudniejsze, że obecne regulacje prawne nie umożliwiają samodzielnie ustalić danych osobowych autora wpisu, a jak wszyscy wiemy praktycznie wszystkie krzywdzące wpisy w Internecie są umieszczane przy wykorzystaniu konto anonimowych. Dlatego też często w pierwszej kolejności należy skorzystać z drogi karnej, żeby ustalić prawdziwe dane autora wpisu, a następnie skorzystać ze środków cywilnych. W razie atak ze strony hejtera w Internecie najczęściej będziemy korzystać z ochrony naszych dób osobistych jakimi są m.in.: dobre imię, cześć i godność, którą zapewnia…

Read More

Popularność mediów społecznościowych, a także portali umożliwiających komentowanie czy też ocenianie innych sprawia, że coraz częstszym zjawiskiem jest hejt internetowy. Natężenie tego zjawiska wzmaga się m.in. przez przeświadczenie użytkowników Internetu o pełnej anonimowość w sieci. Problem zachowań agresywnych w internecie jest tym bardziej dotkliwy dla ofiary, ponieważ świadkami krzywdzących komentarzy jest najczęściej nieograniczona liczba osób, a nadto jak każdy świadomy użytkownik Internetu doskonale wie, „z sieci nic nie ginie”. Czy prawo pozwala poradzić sobie z taką sytuacją? Jak najbardziej tak, a temat ten można rozpatrywać zarówno na gruncie prawa karnego jak i cywilnego. Nin. wpis zostanie poświęcony drodze karnej, natomiast…

Read More

Po zmianie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (ustalającej warunki otrzymania świadczenia 500+), dla otrzymania tego świadczenie osoby samotnie wychowujące dzieci będą musiały się wykazać tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów. Dotyczy to wniosków składanych po 1 sierpnia 2017 roku. Tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów może być: 1) wyrok sądowy w sprawie o alimenty, 2) ugoda sądowa zawarta w toku sprawy o alimenty, 3) umowa alimentacyjna zawarta w formie aktu notarialnego, 4) ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd. Praktyka pokazuje, że najkorzystniejszą formą ustalenia alimentów jest ugoda zawarta przed mediatorem, szczególnie w…

Read More

Dzisiejszy wpis rozpoczyna serię wpisów o mediacji, czyli coraz popularniejszej metodzie rozwiązywania sporów. Mediacja jest również uważana przez niektórych za skuteczne remedium na zmniejszenie problemu przewlekłości postępowań sądowych i odciążenie sądów. W nin. wpisie w sposób ogólny odniosę się do zagadnień: rodzajów mediacji, zasad mediacji i korzyści wynikających z mediacji. W późniejszym czasie szczegółowo omówię każdy z tych tematów oraz inne ważne problemy związane z mediacją.   Mediacje to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, polegająca na działaniu osoby trzeciej- mediatora, względem skonfliktowanych stron, którego zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania. Mediację możemy podzielić na mediację sądową i mediację umowną (pozasądowa). Mediacja sądowa:…

Read More

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył tematyki, z zakresu prawa autorskiego, budzącej duże zainteresowanie, a to dozwolonego użytku osobistego. Jest to temat gorący, w szczególności, że Polska jest krajem o dość mocno rozwiniętej sferze korzystania z utwór pochodzących z nie do końca pewnych i legalnych źródeł . Dozwolony użytek osobisty został uregulowany w art. 23 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej Prawo autorskie. Zgodnie z ustępem pierwszym tego przepisu: „Bez zezwolenia twórcy wolno nieodpłatnie korzystać z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego. Przepis ten nie upoważnia do budowania według cudzego utworu architektonicznego…

Read More

W dzisiejszych czasach dostęp do urządzeń pozwalających nagrywać rozmowy jest powszechny. Właściwie każdy smartfon posiada funkcję dyktafonu, która z powodzeniem może posłużyć za środek do nagrania rozmowy. Stąd też coraz częściej w postępowaniach sądowych strony dołączają nagrania prowadzone czy to z kontrahentami, małżonkami czy osobami trzecimi. Jako, że najczęściej nagrywanie jest prowadzone bez poinformowania o tym fakcie, sądy stają przed problemem, jak traktować takie dowody. Aktualny staje się problem czy osoba nagrywająca może ponieść jakieś negatywne konsekwencje. Trzeba jednak rozróżnić sytuację, gdy nagrywamy rozmowę, której sami jesteśmy uczestnikiem od takiej, w której tylko „podsłuchujemy”. Nagrywanie rozmowy, w której uczestniczymy. Co…

Read More

Większość umów, które podpisujemy, jako konsumenci, to umowy z przedsiębiorcami prowadzącymi „masową” działalność. Przykładowo do takich umów można zaliczyć: umowę z zakładem energetycznym, umowę o dostawę gazu lub wody, umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, umowę o prowadzenie rachunku bankowego, regulamin sklepu internetowego, który akceptujemy, żeby skorzystać z oferty. Właściwie zawsze w takiej sytuacji to druga strona przedstawia nam wcześniej przygotowany wzór umowy, na który nie mamy większego wpływu. Właśnie z tego względu, że podpisujemy umowę z podmiotem, który ma silniejszą pozycję i właściwie „wymusza” na nas zapisy umowy przepisy Kodeksu cywilnego (dalej k.c.) zawierają regulację ochronną poprzez wprowadzenie tzw. klauzul…

Read More

Prawo autorskie chroni przede wszystkim dwa rodzaje uprawnień przysługujących twórcy utworu: Autorskie prawa osobiste, Autorskie prawa majątkowe. Zgodnie z art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. Jak widać z brzmienia samego przepisu chroniony jest osobisty stosunek twórcy do dzieła. Ustawa o prawie autorskim zawiera katalog praw osobistych, zaliczając do nich prawo do: autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru…

Read More

W dotychczasowych wpisach dotyczących przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji opisałem przykłady zachowań konkurenta, które mogą zostać zakwalifikowane jako tzw. delikt konkurencji. Dzisiaj opiszę jakie mogą być konsekwencje popełnienia deliktu konkurencji oraz czego możemy żądać (i do czego przymusić na drodze sądowej) od przedsiębiorcy, który popełni taki delikt. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji tworzy szeroki katalog roszczeń, z których skorzystać może przedsiębiorca, którego interes został zagrożony lub naruszony. To właśnie ten podmiot jest legitymowany do złożenia pozwu w sprawie o naruszenia zasad konkurencji. Dostępne żądania: zaniechania niedozwolonych działań- najpopularniejsze żądanie chcemy, aby naruszyciel przestał ingerować w nasze prawo, np. przestał korzystać…

Read More

Nie wszystkie wytwory ludzkiego umysłu są chronione prawem autorskim. Dla możliwości skorzystania z ochrony, jaką daje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwana dalej Prawo autorskie, utwór musi spełniać pewne warunki. Dzisiejszy wpis poświęcony zostanie definicji utworu w polskim prawie autorskim. Jest to zagadnienia kluczowe dla ustalenia czy nasze dzieło będzie chronione. Już w pierwszym artykule Prawa autorskiego umieszczono definicję, zgodnie z którą utworem jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Utwór jest wynikiem działalności człowiek. Ochronie prawnoautorskiej podlegają wytwory działalności…

Read More