Umowa o pracę, zlecenia czy dzieło- najważniejsze informacje

0

W dzisiejszym wpisie kilka konkretnych informacji o różnicach miedzy umową o pracę, zlecenia i umową o dzieło. 

Umowa o pracę:
– uregulowana w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
– do zawarcia umowy o pracę konieczne jest zgodne oświadczenie woli stron, według którego jedna strona- pracownik- zobowiązuje się świadczyć w sposób ciągły, powtarzający się, pracę określonego rodzaju na rzecz-pracodawcy, a pracodawca zobowiązuję się do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem,
– umowa musi zostać zawarta w formie pisemnej,
– pracownikowi przysługują uprawnienia wynikające z Kodeksu pracy, np. prawo do urlopu wypoczynkowy,
– miejsce pracy oraz czas jej wykonywania musi być określony,
– pracownik ma zagwarantowane minimalne wynagrodzenie ( w 2017 roku- 2000,00 zł)
– pracownik musi wykonywać pracę osobiście.

Umowa zlecenia:
– uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności w art. 734-751 k.c.,
– przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie (zleceniodawcy),
– umowa zlecenia może zostać zawarta w dowolnej formie, nawet ustnie,
– zleceniobiorca nie jest podporządkowany zleceniodawcy,
– umowa zlecenia jest bardziej elastyczna odnośnie miejsca oraz czasu jej wykonania, niż umowa o pracę,
– jest to tzw. umowa starannego działania,
– od 1 stycznia 2017 roku w stosunku do umów zleceń wprowadzono minimalną stawkę godzinową – 13 zł oraz obowiązek prowadzenia ewidencji czasu wykonywania zlecenia,
– zleceniobiorcy nie obejmują przepisy ochronne, jak przy stosunku pracy,
– okres wykonywania zlecenia nie zalicza się do stażu pracy,
– w razie sporu zleceniobiorcy ze zleceniodawcą sprawa będzie toczyła się przed sądem cywilnym lub gospodarczym, co uniemożliwia skorzystania z niższych opłat za postępowanie, które obowiązują w sądzie pracy.

Umowa o dzieło:
– uregulowana w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, w szczególności w art. 627-646 k.c.,
– przez zawarcie umowy o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia,
– dzieło nie musi zostać wykonane osobiście przez przyjmującego zamówienie, chyba że strony tak postanowią,
– wynagrodzenie może być ustalone ryczałtowo lub kosztorysowo,
– przyjmujący zamówienie może decydować o miejscu i sposobie realizacji,
– jest to tzw. umowa rezultatu,
– brak gwarantowanego minimalnego wynagrodzenia,
– w razie sporu zleceniobiorcy ze zleceniodawcą sprawa będzie toczyła się przed sądem cywilnym lub gospodarczym, co uniemożliwia skorzystania z niższych opłat za postępowanie, które obowiązują w sądzie pracy.

Co istotne to czy dana umowa jest umową o pracę, zlecenia czy o dzieło nie wynika z jej nazwania (zatytułowania), lecz z treści, ustalonych obowiązków, zakresu wykonywanych czynności, itp. Dlatego też trzeba uważać, żeby nie zastępować umowy o pracę innymi rodzajami umów, ponieważ może to zakończyć się kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy i negatywnymi skutkami takiej kontroli (np. mandatem, koniecznością odprowadzenia zaległych składek ZUS).

Share.

About Author

Adwokat Michał Strojek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W trakcie studiów oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej był zaangażowany w działanie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez pracę w Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego, co pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, także w praktyce nabywając doświadczenia pracy indywidualnej, jak i zespołowej, nad dużymi projektami.

Leave A Reply