Jak przerwać bieg przedawnienia

0

W jednym z poprzednich wpisów omówiłem problematykę przedawnienia roszczenia, wraz z wskazaniem najczęstszych przykładów terminów przedawnia. Dzisiejszy wpis dotyczy sytuacji, w których bieg wskazanych okresów może zostać przerwany.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia zostało uregulowane w art. 123 ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, zgodnie z którym:

§ 1. Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje;

3) przez wszczęcie mediacji.

Odnośnie czynności podjętych przed Sądem to przede wszystkich chodzi o złożenie pozwu w danej sprawie, w którym domagamy się wykonania zobowiązania.

Inną formą „dokonania” czynności przed Sądem jest złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej. Orzecznictwo Sądu Najwyższego potwierdziło, że również w ten sposób przerywa się bieg terminu przedawnienia. Jest to forma bardzo korzystna, ponieważ opłata od wniosku od zawezwanie do próby ugodowej jest opłata stałą- 40,00 zł, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000,00 zł, natomiast w pozostałych sprawach- 300,00 zł. Również treść wniosku może być mniej wyczerpująca, niż treść pozwu, a także materiał dowodowy dołączony nie musi być pełny. Jednakże trzeba dokładnie opisać zakres żądania, aby uniknąć zarzutu, iż wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, nie obejmował całego roszczenia, co może skutkować uznaniem, iż co do jego części bieg terminu przedawnienia nie został przerwany.

Na uwagę zasługuje pkt 2 ww. paragrafu, zgodnie z którym uznanie roszczenia skutkuje przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Za uznanie roszczenia może zostać uznane np. podjęcie rozmów ugodowych celem rozłożenia opłaty na raty, wniosek o częściowe umorzenie długu (np. odsetek), czy też wpłata części zobowiązania. Dlatego też należy uważać na takie sytuacji, gdy zbliża się termin przedawnienia.

Przerwanie biegu terminu przedawnienia powoduje, że biegnie on od początku. Tym samym od nowa liczymy np. 10-letni lub 3- letni termin przedawnienia.

Share.

About Author

Adwokat Michał Strojek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W trakcie studiów oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej był zaangażowany w działanie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez pracę w Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego, co pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, także w praktyce nabywając doświadczenia pracy indywidualnej, jak i zespołowej, nad dużymi projektami.

Leave A Reply