Ugoda zawarta przed mediatorem pozwoli otrzymać 500+

0

Po zmianie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (ustalającej warunki otrzymania świadczenia 500+), dla otrzymania tego świadczenie osoby samotnie wychowujące dzieci będą musiały się wykazać tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów. Dotyczy to wniosków składanych po 1 sierpnia 2017 roku.

Tytułem wykonawczym uprawniającym do alimentów może być:

1) wyrok sądowy w sprawie o alimenty,

2) ugoda sądowa zawarta w toku sprawy o alimenty,

3) umowa alimentacyjna zawarta w formie aktu notarialnego,

4) ugoda zawarta przed mediatorem i zatwierdzona przez sąd.

Praktyka pokazuje, że najkorzystniejszą formą ustalenia alimentów jest ugoda zawarta przed mediatorem, szczególnie w sytuacji, gdy rodzice pozostają zgodni. W sytuacji, gdy dotychczas alimenty były i tak wpłacane dobrowolnie, a brakowało jedynie zrealizowania kwestii formalnych droga postępowania mediacyjnego wydaje się najlepszym sposobem (przykładowo postępowanie sądowe o alimenty może trwać miesiącami).

Zawarcie ugody, przy udziale mediatora, powinno udać się na jednym spotkaniu. Jeżeli większość ustaleń zostanie poczyniona wcześniej całe postępowanie mediacyjne zamknie się w czasie nieprzekraczającym pół godziny. Jeżeli miedzy stronami istnieje rozbieżności mediator, jako osoba bezstronna i wykwalifikowana może pomóc rozwiązać istniejący spór.

Po zawarciu ugody przed mediatorem konieczne jest jej zatwierdzenie przez sąd.

Zgodnie z art. 183(14) Kodeksu postępowania cywilnego:

§ 1. Jeżeli zawarto ugodę przed mediatorem, sąd, o którym mowa w art. 183(13) k.p.c., na wniosek strony niezwłocznie przeprowadza postępowanie co do zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem.

§ 2. Jeżeli ugoda podlega wykonaniu w drodze egzekucji, sąd zatwierdza ją przez nadanie jej klauzuli wykonalności; w przeciwnym przypadku sąd zatwierdza ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym.

Po zatwierdzeniu ugody przez sąd ma ona taką samą moc jak wyrok sądowy lub inny tytuł wykonawczy. Tym samym może być skutecznie dołączona do wniosku o świadczenie 500+.

Do najważniejszych korzyści płynących z powierzenia sprawy mediatorowi należą:

  • Szybkość postępowania– to od stron zależy jak długo będzie trwało postępowanie mediacyjne, np. kilkanaście minut,
  • Niskie koszty– koszty postępowania ograniczają się do wynagrodzenia mediatora, które jest ustalane indywidualnie,
  • Elastyczność postępowania– posiedzenie mediacyjne odbywa się w terminie i miejscu ustalonym przez strony.

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Kancelarii w zakresie mediacji.

Share.

About Author

Adwokat Michał Strojek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W trakcie studiów oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej był zaangażowany w działanie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez pracę w Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego, co pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, także w praktyce nabywając doświadczenia pracy indywidualnej, jak i zespołowej, nad dużymi projektami.

Leave A Reply