Mediacja- czym jest i dlaczego warto z niej korzystać

0

Dzisiejszy wpis rozpoczyna serię wpisów o mediacji, czyli coraz popularniejszej metodzie rozwiązywania sporów. Mediacja jest również uważana przez niektórych za skuteczne remedium na zmniejszenie problemu przewlekłości postępowań sądowych i odciążenie sądów.

W nin. wpisie w sposób ogólny odniosę się do zagadnień: rodzajów mediacji, zasad mediacji i korzyści wynikających z mediacji. W późniejszym czasie szczegółowo omówię każdy z tych tematów oraz inne ważne problemy związane z mediacją.  

Mediacje to jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, polegająca na działaniu osoby trzeciej- mediatora, względem skonfliktowanych stron, którego zadaniem jest pomoc stronom w wypracowaniu kompromisowego rozwiązania.

Mediację możemy podzielić na mediację sądową i mediację umowną (pozasądowa).

Mediacja sądowa:

W mediacji sądowej strony do mediacji kieruje sąd wydając postanowienie. Najczęściej dzieje się tak w wyniku inicjatywy jednej lub obu stron sporu sądowego, które wnioskują o skierowanie sprawy do mediacji. W takiej sytuacji mediator jest wybierany z listy stałych mediatorów danego Sądu Okręgowego. Mediacja sądowa ma ustawowo ustalony termin realizacji i koszty.

Mediacja umowna:

Mediacja umowna odbywa się najczęściej jeżeli strony sporu widzą możliwość polubownego rozwiązania jeszcze zanim sprawa została skierowana do sądu. Strony zgodnie wybierają osobę mediatora, z którym zawierają umowę o mediacją oraz umowę o przeprowadzenie mediacji (czasem w jednym dokumencie). Zdarza się, że jedna ze stron zgłasza się do mediatora  i prosi o kontakt w swoim imieniu z drugą stroną. Strony ustalają z mediatorem termin i miejsce spotkania, a także kwestie kosztów postępowania. W razie zawarcia ugody może zostać ona złożona w sądzie celem jej zatwierdzenia.

Zasady mediacji:

  • Dobrowolność – strony przystępują do mediacji z własnej woli i w każdej chwili mogą od niej odstąpić.
  • Bezstronność – mediator nie powinien faworyzować żadnej ze stron prowadzonej mediacji.
  • Neutralność – mediator powinien pozostać neutralny co do sposobu rozwiązania sporu proponowanego przez każdą ze stron.
  • Poufność – mediator, strony i inne osoby biorące udział w postępowaniu mediacyjnym są obowiązane zachować w tajemnicy fakty, o których dowiedziały się w związku z prowadzeniem mediacji.

Korzyści związane z poddaniem sporu mediacji to przede wszystkim:

  • oszczędność czasu i pieniędzy– osiągnięcie porozumienia przed mediatorem pozwala zakończyć spór znacznie szybciej, niż niejednokrotnie wieloletnie postępowanie sądowe, umożliwia to też uniknięcia ponoszenia nadmiernych opłat poprzez np. brak konieczności opłacania zaliczek na opinie biegłych, możliwość otrzymania zwrotu części wpisu od pozwu, w razie zawarcia ugody,
  • ugoda wypracowana wspólnie przez strony daje większe poczucie sprawiedliwości,
  • uniknięcie stresu związanego z występowaniem w sądzie,
  • to strony w całości kierują i kontrolują postępowanie, w tym przede wszystkim przebieg mediacji, treść ugody i poczynione ustalenia,
  • wygaszenie istniejącego konfliktu, co np. w sprawie gospodarczej pozwala wznowić relacje gospodarcze z obopólna korzyścią.

Zapraszam do zadawania pytań dotyczących mediacji. Postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości i przekonać każdego do spróbowania tego sposobu rozwiązywania sporów.

Share.

About Author

Adwokat Michał Strojek jest członkiem Krakowskiej Izby Adwokackiej. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, broniąc pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Jerzego Pisulińskiego w Katedrze Prawa Cywilnego. W trakcie studiów oprócz zdobywania wiedzy teoretycznej był zaangażowany w działanie Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, poprzez pracę w Komisji Prawnej Samorządu Studenckiego, co pozwoliło wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną, także w praktyce nabywając doświadczenia pracy indywidualnej, jak i zespołowej, nad dużymi projektami.

Leave A Reply